5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@secutek.sk       Doprava a platba       Všetko o nákupe       Aktuality

Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenie

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je SHX Trading s. r. o. so sídlom Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4, IČO: 24237477, DIČ: CZ24237477, DIČ: SK4120254292 (ďalej len: „správca“).
Kontaktné údaje správcu sú
adresa: SHX Trading s. r. o., Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
email: info@spyobchod.cz
telefón: +420 725 359 870
Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, adresa bydliska, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval pre ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/poskytla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy. 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných mailov a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných správ a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť, či ju so strany správcu plniť,
Zasielanie obchodných správ a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Prijímatelia osobných údajov sú osoby

Podieľajúci sa na dodaní tovaru / služby / realizácii platieb na základe zmluvy,
Zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (Shpotet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu
Zaisťujúci marketingové služby.

Správca má v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Prijímatelia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailových služieb / cloudových služieb.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte

Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
Právo na opravu osobných údajov poľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl 18 GDPR.
Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.
Právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby. 

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávacieho formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutí súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli. 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.

Témata

GDPR(1)
Najširšia ponuka

Cez 5000 produktov

​Zákazková výroba

Od návrhu po realizáciu

Diskrétne doručenie

Bez údajov o e-shope

​Špecialista v odbore

Viac než 10 rokov v odbore